Добре дошли в ловно стопанство Ковач


Ловен дом „Ковач“ се намира в Странджа планина ,на 40 км от Бургас.Надморската височина от 400 м. /средно/ дава възможност за уникален биотоп, спокоен лов и разнообразен дивеч - дива свиня, сърна, елен, вълк и др.
Вековни гори, комбинирани с множество дивечови ниви, удобни чакала предлагат успешен лов на дива свиня /гонка, чакало/, сръндак /чакало, на ход/, елен /подборно/ и хищник - вълк, лисица, чакал.
Ловен дом „Ковач“ разполага с три ловни полета : Ловно поле „Смрадлоков баир“ с територия 1566,3 хектара, Ловно поле „Овощна градина“ с територия 1951 хектара , Ловно поле „Каленото кладенче“ 1378 хектара. Разположено в най-голямата защитена територия в Република България (1 161 кв.км – 1 % от площта на страната). Обхваща българската част на Странджа планина, като на юг граничи с Турция, а на изток с Черно море. Близостта му до континента Азия го прави уникален както по отношение на изключителното за Европа биологично разнообразие, така и в културно-исторически план.

Ловен дом „Ковач“ се намира на Брега на река Велека , която е най-голямата и най-дългата странджанска река (147 км). Извира от вр. Демиркапу в Турция и навлиза в България с красиви проломи. В горното си течение е силно зашумена, със скалисто дъно, много бързеи и прагове. Тук тя пресича карста. Бреговете са урвести, с канари и пропасти. Тази част на реката е достъпна за туристи откъм местностите Ковач и Петрова нива и с. Стоилово. След с. Звездец изменя облика си – успокоява се, речната долина се разширява, наклонът й спада рязко, появяват се красиви меандри. Тук тя приема по-големите си притоци Младежка река и Мечи дол. След м. Качулпритоците намаляват и водосборът, основно през зимата и пролетта, е от доловете Върли, Грахилов, Каменски, Язменски, Трионски, Влахов и р. Еленица.
Във Велека са установени 32 вида риби – балканска пъстърва, лупавец, речен кефал, лещанка, кротуша, кримска мряна, резовска брияна, говедарка, горчивка, речна змиорка, плоскоглаво попче и др. Три вида от ихтиофауната на реката са записани в Червената книга на България – лупавец, резовска брияна и речна змиорка.

За това при Лове дом Ковач е идеално да се развива любителски риболов.
В непосредствена близост се намира крепостта "Голямото кале", може би най-голямата тракийска и късноантична крепост на територията на българска Странджа, а в югозападна посока – в местността Кошубаир – има мегалитни паметници.Специфичният климат на странджанската област се формира под влиянието на Черно и Средиземно море.
Средногодишните температури са високи – 11.1 до 12.8°С; валежите са между 100 и 800 мм, разпределени неравномерно през годината с летен минимум и есенен максимум. Чертите на климата се променят с навлизането от морския бряг навътре в планината – валежите се увеличават, средногодишните температури намаляват, зимата става по-студена. Изворите на река Младежко , които са в голяма близост ,местните хора боготворят, тъй като вярват, че водата им е светена и притежава целебна сила.

Благороден елен - CERVUS ELAPHUS L.

Популацията на благородния елен е местна от най-древни времена . Характерно за странджанския елен е голямото тегло на тялото – до 350 кг. за мъжките екземпляри , масивните рога , обсипани с много перли , а също така и тъмният им цвят . Теглото на трофеите достига 14 кг.

Сърна - CAPREOLUS CAPREOLUS L.

Сърна се ползва като название на вида. Като термин обаче така наричаме и женското животно, докато мъжкият се нарича Сръндак. Сърните от последната година наричаме приплоди или тазгодишни сърнета, а от предната година - миналогодишни (едногодишни, годинаци) сърнета. Често мъжките годинаци наричаме шилари (шиларчета).
Сърната е грациозно животно. Мъжките имат рога, а женските нямат рога и са малко по-дребни.

Дива свиня - SUS SCROFA L.

Дивата свиня обитава повсеместно целия район на стопанството . Теглото на глиганите достига 250 – 300 кг., а дължината на трофеите 28 – 30 см.

Вълк - CANIS LUPUS L

Вълците са социални хищници и ловуват на глутници, организирани в стриктна обществена йерархия и водени от алфа мъжки и алфа женска. Първоначално се смята, че целта на тази социална структура е ловуването на животни, много по-едри от вълка. Според някои нови теории функциите на глутницата са свързани не толкова с ловуването, колкото с успешното размножаване.

Чакал - CANIS AUREUS L

Чакалът е значително по-дребен от вълка. Дължината на тялото му достига до 80-85 см, на опашката - до 25-30 см, а височината в холката - до 45-50 см. Теглото му обикновено е 12-14 кг, рядко повече. Мъжките са малко по-едри от женските.
Ловен туризъм

Благороден елен
Сърна
Дива свиня
Дребен дивеч
Хищници
Ловни бази

Ловен дом "Ковач"
Ловни заслониОтстрелни такси
Ловни услуги
Ловни трофеи
2012 Ловно стопанство Ковач
- Всички права запазени
Уникални посещения: Днес 3 / Вчера 24 / Общо 27400 за 1017 дни / Средно дневно 27 /
Powered by Suzara web design